Operat wodnoprawny

Cennik wykonania operatu wodnoprawnego

Dojazd do klienta  -licząc od siedziby firmy – 1,10  zł  netto /km

Wykonanie Operatu Wodno-Prawnego

Od 500 do 1000 zł* netto – dla klientów wybierających usługę kompleksową ( operat + montaż przydomowej oczyszczalni ścieków)

Od 1000  zł* netto – sporządzenie samego operatu wodnoprawnego

 

*cena ustalana jest indywidulanie dla danej inwestycji.

Cena nie obejmuję opłaty skarbowej za pozwolenie wodnoprawne


Opłaty

Za pozwolenie wodnoprawne pobiera się opłatę skarbową w wysokości 217,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Dowód opłaty należy przedstawić w momencie składania wniosku.

Ponadto zgodnie z pkt. 45 części III załącznika ustawy z dnia  16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej  w  przypadku wydania pozwolenia na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji – za każdy rodzaj działalności należy uiścić opłatę w wysokości 100% stawki określonej od pozwolenia.

Aktualnie wysokość opłaty wynosi – 217,00 zł


Zgodnie z najnowszymi przepisami do urządzeń wodnych wymagających pozwolenia wodnoprawnego zalicza się wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych.

W związku z tym – Czy wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia albo pozwolenia wodnoprawnego ?

Co do zasady przydomowa oczyszczalnia ścieków służy do oczyszczania i odprowadzania ścieków powstających na terenie własnego gospodarstwa domowego. Taki sposób działania stanowi zwykłe korzystanie z wód, o którym mowa w art. 33 ustawy Prawo wodne i które nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z ustępem 2 ww. przepisu prawo do zwykłego korzystania z wód nie uprawnia do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej. Poprzez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów (por. art. 16 pkt 65 ustawy).

Zatem urządzenia służące do odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni (np. drenaż, studnia chłonna, wylot), stanowiące de facto urządzenia wodne z uwagi na kształtowanie zasobów wodnych, będą wymagać uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w myśl art. 389 pkt 6 Prawa wodnego. Zgodnie z art. 388 ust. 5 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne dołącza się do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, jak również do zgłoszenia budowlanego – dokonywanych na podstawie ustawy Prawo budowlane. Źródło: https://wody.gov.pl

Podsumowując, wylot oczyszczonych ścieków, czy to studnia chłonna, czy drenaż przydomowej oczyszczalni wymaga operatu wodnoprawnego aby więc wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Firma Bioeko System sporządza operaty wodnoprawne niezbędne do uzyskania pozwolenia.


Zapraszamy do współpracy!